ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Wznowienie działalności przedszkola od 25 maja

Szanowni Państwo

W związku ze wznowieniem działalności przedszkola od 25 maja prosimy o rzetelne zapoznanie się z przygotowanymi dokumentami i procedurami.

Opracowano procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie przedszkoli oraz procedurę na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia. Określone zostały kryteria kwalifikacji dzieci do placówki. Do 20 maja do godz. 15.00 należy złożyć deklarację uczęszczania dziecka do przedszkola.

Przy kwalifikacji dzieci do przedszkoli uwzględnione zostaną w pierwszej kolejności następujące kryteria:

  • rodzice oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem służby zdrowia/służb mundurowych/handlu/przedsiębiorstwa produkcyjnego, realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • rodzice oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem żłobka lub jednostek systemu oświaty, realizującym w miejscu pracy zadania związane z zapewnieniem opieki mieszkańcom Białegostoku.

W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba dostępnych miejsc zostaną zastosowane dodatkowe kryteria (przy zachowaniu zasady, że rodzic/-ce pracuje/-ją):

  • dziecko niepełnosprawne lub wychowujące się w rodzinie, w której występuje niepełnosprawność,
  • dziecko osoby samotnie wychowującej,
  • dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci niepełnoletnich).

Prosimy o wypełnienie deklaracji uczęszczania dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniem do dnia 20 maja (do godz. 15.00). Możliwe jest przesłanie skanu wypełnionej deklaracji na adres e-mail przedszkola: przedszkole@budujemyludzi.pl.

Informację o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola zostanie Państwu przekazana w czwartek 21.05.2020r.

Rodzice zakwalifikowani zostaną poproszeni o dostarczenie oryginałów dokumentów oraz ubrania na przebranie dziecka do piątku 22 maja do godz. 15.00.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z sekretariatem w godz. 9.00-13.00.