ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Przedszkole

Zajęcia Sensoplastyki

Zajęcia  polegają na wspieraniu samodzielności i kreatywności dzieci. Mnogość faktur, kolorów, materiałów, to domena tych zajęć. Specjalnie przygotowana i zabezpieczona sala pozwala na wybuch kreatywności dzieci. Mogą swobodnie się wybrudzić, poznać kształty i konsystencję używanych produktów spożywczych. Celem jest pobudzenie wszystkich zmysłów tak, aby dziecko mogło samo na własnej skórze poczuć ich oddziaływanie. Zapewniamy swobodę ruchu. Nie pospieszamy, nie zachęcamy, dajemy dzieciom czas na oswojenie i zapoznanie się z otoczeniem i produktami. Robimy wszystko tak, aby dać dziecku możliwość spontanicznej samodzielnej zabawy, pozwalając tym samym na rozwój wyobraźni
i kreatywności dziecka. Zajęcia prowadzone są pod okiem wykwalifikowanego trenera Sensoplastyki.

Zajęcia laboratorium „Małego badacza”

Głównym założeniem zajęć Laboratorium ,,Małego Badacza” jest  rozwijanie aktywności dziecka. Dziecko w sposób czynny i samodzielny zdobywa doświadczenie. Działając myśli, poznaje funkcjonowanie przedmiotów, zjawisk, ich cech, właściwości, a także różnego rodzaju zależności przyczynowo – skutkowe między badanymi przedmiotami i zjawiskami. Eksperymenty są okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie.

Zajęcia plastyczne „W świecie plastyki”

Głównym celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych. Dzieci uczestniczące w zajęciach mają okazję do rozwijania zdolności plastycznych poprzez nabywanie umiejętności samodzielnego i zespołowego współdziałania w procesie tworzenia. Ważnym celem zajęć jest kształtowanie odpowiednich umiejętności wypowiadania się poprzez sztukę różnymi technikami plastycznymi, rozwijanie osobowości i motywacji do działań twórczych.

Zajęcia komputerowe z elementami programowania

Głównym celem zajęć jest nauka podstaw programowania z wykorzystaniem narzędzi nowych technologii, np.: roboty typu Photon, DOC  i ozobot, tablety, laptopy oraz maty kodującej.  Dzieci poprzez zabawę uczą się koncentracji uwagi, orientacji w otoczeniu, myślenia matematycznego. Ponadto rozwijają spostrzeganie wzrokowe, pamięć, mowę i umiejętność współpracy w zespole. Na zajęciach dzieci mają możliwość zastosowania wiedzy w praktycznych sytuacjach w warunkach bezpiecznego korzystania z najnowszych technologii.

Zajęcia ruchowe z elementami tańca

 Zajęcia mają na celu doskonalenie koordynacji ruchowej,prawidłowej postawy ciała, kształtowanie poczucia rytmu oraz rozwijanie zainteresowania tańcem. Na zajęciach dzieci poznają podstawowe figury taneczne, biorą udział w tworzeniu choreografii oraz doskonalą estetykę ruchu.

Zajęcia matematyczne „Matematyka na wesoło”

 Celem zajęć jest rozbudzenie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej, stymulowanie rozwoju dzieci oraz twórczego i logicznego myślenia, a także wzbogacenie wiedzy matematycznej. Zajęcia mają na celu przygotowanie dzieci do posługiwania się pojęciami matematycznymi, do zrozumienia ich, poprzez samodzielne działanie.

Zajęcia muzyczno- ruchowe

Głównym celem zajęć jest jednoczesne rozwijanie mowy, myślenia, słuchania, postrzegania i koordynacji ruchowej. Podczas ćwiczeń dziecko kształci wrażliwość na bodźce dźwiękowe i twórczo wykorzystuje naturalną potrzebę ruchu. Podczas zabaw rytmicznych wykorzystuje się elementy gimnastyczne (usprawnianie całego ciała, koordynacja ruchowo-przestrzenna, orientacja przestrzenna, lokalizacja) oraz elementy muzyczne, szczególnie rytmiczne (uczenie wrażliwości na muzykę, kształcenie słuchu muzycznego).

Zajęcia plastyczne

Celem tych zajęć jest rozwijanie pomysłowości , kreatywności, myślenia abstrakcyjnego oraz doskonalenie motoryki małej, dzięki czemu w dzieciach wzrasta wiara we własne możliwości. Dzieci zapoznają się  lub utrwalają różne techniki plastyczne doskonaląc umiejętności posługiwania się narzędziami pracy takimi jak: nożyce, pędzle różnej grubości co umożliwia  rozwijanie sprawności manualnej

Zajęcia teatralne

Celem zajęć jest zapoznawanie się ze sztuką teatralną, rozwijanie myślenia abstrakcyjnego i twórczego, zwiększanie świadomości samego siebie. W trakcie zajęć dzieci aktywizowane są do  tworzenia samodzielnych dialogów, a nawet  scenariuszy wcześniej oglądanego teatrzyku.