ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania rekrutacyjnego kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji podstawowej do Katolickiego Przedszkola im. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku na rok szkolny 2024/2025.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia podpisują w przedszkolu oświadczenie woli przyjęcia dziecka w terminie do 4 kwietnia 2024r. do godz. 15:00.

Wzór oświadczenia dostępny jest w sekretariacie danego przedszkola oraz w załączniku poniżej.

Niepodpisanie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w żadnym z wybranych przedszkoli, rodzicom zostanie wskazane inne przedszkole jako propozycja miejsca realizacji wychowania przedszkolnego. Wskazanie rodzic otrzyma listem poleconym, przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola oraz informację o liczbie wolnych miejsc, w dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00 – w rekrutacji podstawowej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych:

Oświadczenia woli zapisu: