ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

„Zabawa ze sztuką”.

W roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole przy ul. Sitarskiej realizuje Ogólnopolski Projekt “Zabawa sztuką”.

Głównym celem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Formuła projektu jest bardzo przemyślana, konkretna i ciekawa ,której głównym celem jest rozwój dziecka na wielu płaszczyznach.  Projekt ten w szczególny sposób rozwija kreatywność i pomysłowość dziecka.

Cele szczegółowe:

 • tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy,
 • wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym,
 • zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami,
 • rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno,
 • udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych,
 • rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami, jaki jest kreatywność i innowacyjność, 
 • zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,
 • kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów,
 • doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki,
 • wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów w codziennych w sytuacjach związanych z wykorzystaniem edukacji przez sztukę,
 • kształtowanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,
 • doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci oraz nauczycieli, w tym zainteresowań związanych z kodowaniem i programowaniem,
 • wspomaganie rozwoju dzieci,
 • odkrywanie dziecięcych talentów,
 • budowanie więzi w grupie przedszkolnej,
 • rozwijanie wiary we własne możliwości,
 • współpraca z środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami kultury, artystami, 
 • branie udziału w wyjściach i wycieczkach związanych z tematyką dotyczącą projektu,
 • kształtowanie wartości i umiejętności związanych z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki,
 • rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych.

 Autorką przedsięwzięcia jest Dagmara Drabik, nauczycielka w Przedszkolu nr 9 “Pod Sosenką” w Siemianowicach Śląskich. Projekt powstał na bazie programu własnego pt. „Zabawa sztuką” i jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022