ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Mały Miś w świecie wielkiej literatury.

Projekt czytelniczy, który w oparciu o literaturę zachęca do podejmowania wielu różnych aktywności. Dzieci poznają piękno literatury dziecięcej i rozwijają pasje czytelnicze. 

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury” to Międzynarodowy Projekt Edukacyjny autorstwa Anety Konefał, nauczycielki i dyrektora przedszkola, którego głównym założeniem jest rozwijanie czytelnictwa wśród najmłodszych.

Cele szczegółowe:

 1. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
 2. tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
 3. wprowadzenie dziecka w świat literatury;
 4. budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
 5. przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
 6. kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
 7. rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci;
 8. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
 9. włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
 10. promocja przedszkola;
 11. rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego; składa się z kilku modułów i realizowany być może całościowo lub w zakresie wybranym przez uczestnika. Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa.