ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

Szanowni Państwo, przekazujemy wyniki postępowania rekrutacyjnego w Katolickim Przedszkolu im. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku na rok szkolny 2020/2021

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają, w terminie do 28 kwietnia do godz. 15:00 oświadczenie woli.

Oświadczenie woli można pobrać ze strony lub bezpośrednio z przedszkola. Mamy dwa rodzaje oświadczenia woli: do oddziału na ul. Transportową i Sitarską.

Wypełniony dokument należy dostarczyć do przedszkola we wskazanym terminie:

  • wrzucając je do znajdującej się w przedsionku przedszkola skrzynki, każdego dnia w godz. 9:00-13:00;
  • poza otwartymi godzinami przedszkola do skrzynek pocztowych znajdujących się przy wejściu do przedszkola;
  • przesyłając skan podpisanego oświadczenia na adres e-mail przedszkola: przedszkole@budujemyludzi.pl.

Potwierdzenie złożenia oświadczenia zostanie wysłane z przedszkola do dnia 28 kwietnia 2020r. na podany we wniosku adres mailowy. Brak potwierdzenia oznacza, że placówka w/w dokument nie otrzymała

UWAGA!

Niepodpisanie oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili, w wyznaczonym terminie wolę zapisania dziecka do danego przedszkola.

Rodzicom dzieci niezakwalifikowanych w żadnym z wybranych przedszkoli zostanie wskazane inne przedszkole jako propozycja miejsca realizacji wychowania przedszkolnego. Wskazanie rodzic otrzyma listem poleconym przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej.

Pliki do pobrania: