ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

SZKOLNY KONKURS „BOMBKA BOŻONARODZENIOWA 2021”

Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w szkolnym konkursie na „BOMBKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2021”. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji tworzenia własnoręcznie wykonanych bombek, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych, kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki. 

Konkurs skierowany jest do: dzieci  z  edukacji wczesnoszkolnej (kl. 1-3) i klas starszych (kl. 4-8); 
Forma pracy może być indywidualna  lub rodzinna. Wykonana bombka powinna mieć formę przestrzenną. 

Uczestnik konkursu może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.  

Technika wykonania jest dowolna.  

Prace należy składać do nauczyciela techniki Małgorzaty Dakowicz, ostatecznie do 10 grudnia 2021 roku.  
Zgłoszone prace powinny być opisane i zawierać następujące informacje:   
– imię i nazwisko dziecka lub rodziny; 
– wiek ucznia/uczniów; 
– klasa/klasy; 
– zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie i publiczną prezentacje wykonanej pracy (załącznik 1- znajduje się na końcu Regulaminu konkursu. Należy kliknąć w link poniżej.). 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 grudnia 2021r. 

Regulamin konkursu: https://szkolabudujemyludzi.pl/wp-content/uploads/2021/12/KONKURS-SZKOLNY.pdf