ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Projekty Szkolne

„Poznajemy okolice szkoły”

18 września 2020r. uczniowie klasy VIII Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Franciszka Blachnickiego realizowali projekt badawczy „Poznajemy okolice szkoły”. Opierał się on na praktycznym wykorzystaniu umiejętności, opanowanych podczas lekcji matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania wymagały m. in. dokonywania pomiarów długości, czasu, wyznaczania różnymi metodami kierunków geograficznych. Ponadto uczniowie posługiwali się kluczami i atlasami do oznaczania roślin, opisywali florę najbliższej okolicy, badali pH gleby, wyznaczali szybkość poruszania się, obliczali pole figur i objętość brył.

Projekt został opracowany przez nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a bezpośredni nadzór podczas zajęć sprawowała Alicja Szymańska – nauczyciel biologii i fizyki.