ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Edukacja domowa

Home

Edukacja domowa

Edukacja domowa

Od września 2020 szkoła prowadzi Nauczanie Domowe, jako odpowiedź na potrzeby Rodziców.

W ramach współpracy Szkoła oferuje:

 • systematyczne wspomaganie ucznia i Rodzica w realizacji podstawy programowej, m.in. platformy edukacyjne
 • ścisły kontakt uczeń- Rodzic -nauczyciel
 • regularne konsultacje z nauczycielami online
 • bogata ofertę integrujących zajęć poza lekcyjnych
 • pomoc pedagogiczno-psychologiczną

Edukacja domowa w Katolickiej Szkole Podstawowej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Białymstoku – krok po kroku, czyli 4 x D

Krok 1: Decyzja Rodzica

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa, to forma kształcenia, w której to rodzice lub prawni opiekunowie odpowiedzialni są za proces edukacyjny dziecka. Rodzice pracują z dzieckiem w oparciu o podstawę programową. Edukacja domowa jest wypełnieniem obowiązku szkolnego. Obejmuje dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia. Edukację domową może podjąć każde dziecko, nie jest wymagane posiadanie orzeczenia/opinii wydawanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Uczeń korzystający z edukacji domowej otrzymuje legitymację szkolną oraz ma prawo do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę.

Zaletą edukacji domowej jest kontrola nauczanych treści przez rodziców. Pozytywny wpływ na edukację w warunkach domowych ma również otoczenie, w którym przebywa dziecko. Należy pamiętać, iż nauczanie domowe nie jest tym samym, co nauczanie indywidualne. Rodzic ma dowolność w sposobie przekazywania wiedzy, dostosowuje materiał do potrzeb i zainteresowań dziecka oraz poświęca mu odpowiednią ilość czasu. Rodzice są zobowiązani do systematycznego kontaktu ze szkołą. Nie mają natomiast obowiązku uczestniczyć w zebraniach szkolnych.

W edukacji domowej:

 • nauczycielem swojego dziecka jest rodzic (nie jest wymagane posiadanie wykształcenia pedagogicznego przez rodzica, by mógł on uczyć swoje dziecko w domu),
 • uczniowie dwa razy w roku zdają egzaminy: semestralny oraz końcowo-roczny z każdego przedmiotu, na koniec roku otrzymują świadectwo szkolne,
 • uczniowie nie korzystają z zajęć lekcyjnych w szkole, ale są zapisani do konkretnej placówki,
 • dzieci oraz młodzież mogą uczęszczać na zajęcia pozaszkolne,
 • edukację domową można rozpocząć w dowolnym momencie roku szkolnego.

Krok 2: Dokumenty

Lista dokumentów, które są niezbędne do rozpoczęcia edukacji domowej:

 • podanie do dyrektora szkoły o możliwość spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą wraz ze zgodą obojga rodziców oraz oświadczeniem o zapewnieniu warunków dziecku do realizacji podstawy programowej na danym etapie kształcenia w domu,
 • zobowiązanie rodziców do przystępowania przez ich dziecko do egzaminów semestralnych i ponoworocznych.

Krok 3: Decyzja Dyrektora

Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej po złożeniu przez rodziców kompletu dokumentów i ich analizie informuje rodziców o podjętej decyzji odnośnie nauczania domowego.

Edukację domową można cofnąć w każdej chwili na wniosek rodziców oraz w sytuacji, gdy nie zostały zdane przez dziecko egzaminy klasyfikacyjne końcoworoczne.

Krok 4: Domowa edukacja

Obowiązek ucznia:

 • zaliczenie egzaminów semestralnych i końcoworocznych w uzgodnionym przez obie strony terminie.

Uczeń ma możliwość uczestniczenia w:

 • konsultacjach z wychowawcą oraz nauczycielami przedmiotowymi,
 • zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań,
 • uroczystościach szkolnych,
 • konkursach i olimpiadach,
 • wyjściach do ośrodków kultury,
 • wycieczkach,
 • Zielonej Szkole.

Szkoła oferuje:

 • konsultacje z nauczycielem przedmiotu i wychowawcą poprzez dziennik internetowy i platformę Teams,
 • możliwość bezpłatnego udostępnienia lub wypożyczenia materiałów edukacyjnych (podręczników, ćwiczeń, programów nauczania obowiązujących na danym etapie edukacyjnym),
 • materiały dodatkowe,
 • wsparcie merytoryczne np. dostęp do wskazanych przez nauczyciela platform internetowych, materiałów źródłowych,
 • możliwość udziału w formacji dla rodziców.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), ogłoszona dnia 22 maja 2020 r., obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.